Privatlivspolitik

Persondata og databeskyttelse

AT Postservice ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor..

AT Postservice ApS
Pedersholmparken 6
3600 Frederikssund
Telefon 47 38 33 66
Email: mail@postservice.dk
CVR-nr. 26 79 72 25

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 14*) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Almindelig kundeadministration
 • Opfyldelse af kontrakt om levering af ydelser
 • Opfyldelse af forpligtelser i henhold til lovgivningen

Retsgrundlaget for vores behandling af dine oplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1. litra a
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1. litra b
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1. litra c
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1. litra f

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger delvist på baggrund af interesseafvejningsreglen i artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er:

 • Registrering af IP-adresse af hensyn til dokumentation for bestilling af webshop ordrer samt vores muligheder for efterforskning af svindel og forsøg på uautoriseret adgang til vores hjemmeside.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • IP-adresse
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Mailadresse

Derudover behandler vi oplysninger om din ordrehistorik.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Transportører f.eks. Danske Fragtmænd, DSV, GLS og Postnord
 • Databehandlere f.eks. Consignor

Ovenstående er underleverandører nødvendige for at kunne opfylde vores kontrakt om at levere ydelsen.

Overførsel til modtagere i tredjelande eller internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

 • Afsenderen af din forsendelse
  • vores kunde (som du har bestilt varer hos)  som har varer på lager hos os
  • dig selv

Oplysningerne har vi fået fra den, der har bestilt varer til levering. Oplysningerne kan vi have modtaget:

 • telefonisk
 • på mail til vores kundeservice
 • fra webshoppen i vores kundeportal
 • fra kundens egen webshop

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger i henhold til regnskabsloven og andre krav til dokumentation.

Vi passer godt på dine oplysninger og har tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der skal sikre at dine oplysninger er tilgængelige og at kun autoriseret personale har adgang til dine oplysninger.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst på siden.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

*) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 14, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede.